Αρχική Σελίδα To   Εργαστήριο   Εφαρμοσμένης   Πληροφορικής   (ΕΕΠ)   είναι   το   πρώτο   εργαστηριακό   μάθημα   στο   πρόγραμμα   σπουδών του Τμήματος Φυσικής (1ο εξάμηνο σπουδών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το    εργαστήριο    διεξάγεται    και    στο    χειμερινό    και    στο    εαρινό    εξάμηνο    στις    αίθουσες    διδασκαλίας    υπολογιστών    στον                                    4 ο  όροφο στο γυάλινο κτήριο. Η   εγγραφή   στο   εργαστήριο   γίνεται   ηλεκτρονικά   την   1 η    εβδομάδα   του   1ου   εξαμήνου   (χειμερινό)   μέσω   της   ιστοσελίδας   του τμήματος    ακολουθώντας   τον   σύνδεσμο      Προπτυχιακές   Σπουδές-Εγγραφές   Εργαστηρίων.   Το   εργαστήριο      λειτουργεί   και στο 2 ο  εξάμηνο (εαρινό) με συμπληρωματικά τμήματα. Στόχος    του    Εργαστηρίου    αυτού    είναι    να    βοηθήσει    τους    φοιτητές    να    αξιοποιήσουν    παραγωγικά    τον    ηλεκτρονικό υπολογιστή σε θέματα σχετικά με τη φυσική που θα αντιμετωπίσουν κατά την πορεία τους εντός και εκτός του τμήματος. Το εργαστήριο αποτελείται από 10 αυτόνομες ασκήσεις χωρισμένες σε 3 ομάδες: Ομάδα Α: Προετοιμασία αναφοράς (3 ασκήσεις) Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων (3 ασκήσεις) Ομάδα Γ: Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο (4 ασκήσεις) Κάθε   μάθημα   (1-10)   αποτελεί   αυτόνομη   άσκηση      στις   οποίες   οι   φοιτητές   καλούνται   να   παραδώσουν   ηλεκτρονικά   τις αντίστοιχες εργασίες, ενώ το 11 ο  μάθημα αποτελεί την τελική εξέταση. Για την αξιολόγηση των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής: η παρουσία τους καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου ο φάκελος με τις  εργασίες που έχουν παραδοθεί η επίδοση τους στην τελική εξέταση Προτεινόμενο Λογισμικό: Για την προετοιμασία των εργαστηριακών αναφορών προτείνονται: Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows  Προετοιμασία εργαστηριακών αναφορών: Microsoft Office  Επεξεργασία δεδομένων: Origin Μαθηματικοί Υπολογισμοί: Mathematica Τα    πρόγραμματα    που    χρησιμοποιούνται    στο    εργαστήριο    αυτό    υπάρχουν    εγκατεστημένα    και    στις    φοιτητικές    νησίδες ελεύθερης    πρόσβασης    (4 ος     όροφος,    γυάλινο    κτήριο)    όπου    οι    φοιτητές/φοιτήτριες    μπορούν    να    ασκούνται    και    να ολοκληρώνουν   τις   ασκήσεις   τους.   Eναλλακτικά   μπορούν   να   ολοκληρώσουν   τις   εργασίες   τους   στους   προσωπικούς   τους υπολογιστές ακολουθώντας τις οδηγίες   Προτεινόμενο Σύγγραμμα Για διαδικαστικά θέματα επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο του μαθήματος:  κ. M. Αγγελακέρη, καθηγητή,  Τηλ. 2310-998172, email: maagg@physics.auth.gr  
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Φυσικής-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ - elearning