Κανονισμός ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:   Κάθε   μάθημα   (1-10)   αποτελεί   αυτόνομη   άσκηση,   στις   οποίες   οι   φοιτητές   καλούνται   να   παραδώσουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες εργασίες, ενώ το 11 ο  μάθημα αποτελεί την τελική εξέταση. ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ:    Για   κάθε   άσκηση   ο   φοιτητής   παραδίδει   ηλεκτρονικά   (email   στον   διδάσκοντα   ή   μέσω   της πλατφόρμας   elearning)   την   αντίστοιχη   τελική   εργασία   σε   ένα   περισσότερα   αρχεία   ανάλογα   με   τον   τύπο   της   εργασίας   στο τέλος   κάθε   εργαστηρίου   ή   μέσα   σε   προθεσμία   που   καθορίζει   ο   διδάσκοντας. Το   όνομα   του   αρχείου   για   κάθε   εργασία   είναι το εξής: To επώνυμο σας στα Αγγλικά ακολουθούμενο τον αριθμό της εργασίας (π.χ. agelopoulos1.doc).  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΦΟΙΤΗΤΩΝ:      Για   την   αξιολόγηση   των   φοιτητών   συνεκτιμώνται   τα   εξής:   η   παρουσία   τους   καθ'   όλη   τη διάρκεια   του   εργαστηρίου,   ο   ηλεκτρονικός   φάκελος   με   τις      εργασίες   που   έχουν   παραδοθεί   (1   ατομική   εργασία   ανά άσκηση) και η επίδοση τους στην τελική εξέταση. ΑΠΟΥΣΙΕΣ:   Οι   φοιτητές   έχουν   το   δικαίωμα   μέχρι   δύο   δικαιολογημένων   απουσιών   για   λόγους   υγείας   (με   γνωμάτευση ιατρού),   ενώ   τα   εργαστήρια   αυτά   αναπληρώνονται   σε   κάποιο   από   τα   υπόλοιπα   τμήματα   μετά   από   συνεννόηση   των   δύο διδασκόντων   και   οι   φοιτητές   παραδίδουν   κανονικά   την   αντίστοιχη   εργασία   στο   διδάσκοντα   που   υπάγονται.   Σε   περίπτωση που   δεν   αναπληρωθούν   οι   1-2   απουσίες   ή   γίνουν   πάνω   από   2   απουσίες   ο   φοιτητής   καλείται   να   επαναλάβει   εξολοκλήρου το εργαστήριο το επόμενο εξάμηνο. Για διαδικαστικά θέματα επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο του μαθήματος:  κ. M. Αγγελακέρη, καθηγητή,  Τηλ. 2310-998172, email: maagg@physics.auth.gr
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ - elearning
Τμήμα Φυσικής-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης