Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πρόγραμμα Στην   ιστοσελίδα   που   βρίσκεστε   τώρα      μπορείτε   να   βρείτε   πληροφοριακό   υλικό   για   το   θεωρητικό   μέρος   (διαφάνειες,   σημειώσεις)   και   οδηγίες (εκφωνήσεις   και   δεδομένα   των   εναλλακτικών   προβλημάτων)   για   την   εκτέλεση   των   εργαστηριακών   ασκήσεων   καθώς   και   τον   ηλεκτρονικό τρόπο   παράδοσης   τους.      To   Mάθημα   "Εργαστήριο   Εφαρμοσμένης   Πληροφορικής"   αποτελείται   από   10   αυτόνομες   ασκήσεις   χωρισμένες   σε   3 ομάδες.   Κάθε   μάθημα   (1-10)   αποτελεί   αυτόνομη   άσκηση   στις   οποίες   οι   φοιτητές   καλούνται   να   παραδώσουν   ηλεκτρονικά   τις   αντίστοιχες εργασίες, ενώ στο 11 ο  μάθημα γίνεται η τελική εξέταση. Aρχική Ενημέρωση-Οδηγίες ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Για   την   επεξεργασία   των   εργασιών   εργάζεστε   κανονικά   στον   προσωπικό   σας   χώρο   Ζ:   στον   οποίο   έχετε   πρόσβαση   από   όλους   τους υπολογιστές των νησίδων του τμήματος Άρα σώζουμε μονίμως στο Z: (που είναι και ο δικός μας χώρος) Εναλλακτικά   μπορείτε   να   ακολουθείστε   τις   οδηγίες    σύνδεσης   σε   απομακρυσμένη   επιφάνεια   εργασίας      (remote   desktop   connection) όπου   μπορείτε   να   ολοκληρώσετε   τις   εργασίες   σας      (Office,   Origin,   Mathematica)   χωρίς   να   έχετε   εγκαταστημένα   τα   προγράμματα   στον υπολογιστή σας. Μόλις τελειώσουμε την άσκηση και είμαστε έτοιμοι να την παραδώσουμε την εργασία o στέλνετε ένα ενημερωτικό email στον διδάσκοντα σας  ή παραδίδετε την εργασία μέσω elearning 1 . όπου γράφετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ) 2 . και όπου επισυνάπτετε όλα τα αρχεία που χρησιμοποιήσατε για την ολοκλήρωση της εργασίας. 3 . Το   όνομα   του   αρχείου   για   κάθε   εργασία   είναι   το   εξής:   To   επώνυμο   σας   στα   Αγγλικά   ακολουθούμενο   τον   αριθμό   της   εργασίας (π.χ. agelopoulos1a.doc, agelopoulos21a.doc, agelopoulos2a.doc, agelopoulos2b.doc ...). 4 . Μην   ξεχάσετε   ότι   πρέπει   να   παραδώσετε   και   όλα   τα   υπόλοιπα   αρχεία   που   επεξεργαστήκατε   με   άλλα   προγράμματα   (π.χ. Origin, Mathematica). ΟΜΑΔΑ A. Προετοιμασία αναφοράς 1. Συγκέντρωση Υλικού:   Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο τμήματα: Α.   Βιογραφικό   Σημείωμα:   Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   παρουσιάσουν   σε   ένα   αρχείο   επεξεργασίας   κειμένου   το βιογραφικό    τους    σημείωμα    χρησιμοποιώντας    τις    εντολές    μορφοποίησης    προγράμματος    επεξεργασίας    κειμένου.    Οδηγίες    για    τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις: webpage1 webpage2 , webpage3 Β.   Επιστημονική   αναζήτηση   και   ταξινόμηση   πληροφοριών   από   το   διαδίκτυο:   Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται να   αναζητήσουν   στο   διαδίκτυο   πληροφορίες   για   ένα   συγκεκριμένο   θέμα   και   να   παρουσιάσουν   επιλεκτική   σύνοψη   των   αποτελεσμάτων της αναζήτησης αυτής σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 01-exercise.pdf , Διαφάνειες: 01-show.pdf   2.   Σύνθεση   αναφοράς:    Οι   φοιτητές   καλούνται   να   αναπαράγουν   με   τη   βοήθεια   προγράμματος   επεξεργασίας   κειμένου   την     αναφορά   που   δίνεται   στην   εκφώνηση   της   άσκησης   η   οποία   να   περιέχει   πίνακες,   εικόνες,   σχήματα   και   εξισώσεις   ώστε   να   εξοικειωθούν με   την   δημιουργία   πινάκων,   ενσωμάτωση   αντικειμένων   αλλά   και   όλες   τις   επιλογές   μορφοποίησης   της   επεξεργασίας   κειμένου   που χρησιμοποιούνται   στη   δημιουργία   επιστημονικών   κειμένων.   Όλα   τα   απαραίτητα   σχήματα   (σε   μορφή   .gif   ή   .jpg)   δίνονται   (όλα   τα   αρχεία που χρειάζονται για την εργασία είναι συμπιεσμένα σε μορφή .zip). Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία. Εκφώνηση: 02a-exercise.pdf , 02b-exercise.pdf, 02c-exercise.pdf   Διαφάνειες: 02-show.pdf Δεδομένα: 02a-data.zip , 02b.jpg , 02c-data.zip   3.   Παρουσίαση   εργασίας:    Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   παρουσιάσουν   ένα   επιστημονικό   θέμα   με   τη βοήθεια   προγράμματος   παρουσιάσεων.   Αφού   δημιουργήσουν   την   παρουσίαση   τους   παρουσιάζουν   εκ   περιτροπής   τη   δουλειά   τους στους συμφοιτητές τους. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 03-exercise.pdf Διαφάνειες: 03-show.pdf ΟΜΑΔΑ Β.  Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 4.   Υπολογιστικά   Φύλλα   Δεδομένων:   Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   εξικοιωθούν   με   τη   χρήση   των υπολογιστικών φύλλων δεδομένων και να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία επεξεργασίας και απεικόνισης αριθμητικών δεδομένων. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 04-exercise.pdf   Διαφάνειες: 04-show.pdf        Σημειώσεις: 04-notes.pdf 5.   Γραφικές   παραστάσεις   δύο   διαστάσεων:   Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   χρησιμοποιήσουν   το πρόγραμμα   Origin   για   τη   δημιουργία   απλών   γραφικών   παραστάσεων   και   την   ενσωμάτωση   αυτών   σε   πρόγραμμα   επεξεργασίας κειμένου. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 05-exercise.pdf Δεδομένα: 05-data.zip   Διαφάνειες: 05-show.pdf Σημειώσεις: 05-notes.pdf 6.   Συνδυασμός   Μαθηματικών   με   γραφικές   παραστάσεις:    Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   με   τη βοήθεια    του    Origin    να    υπολογίσουν    γραφικά    ολοκληρώματα,    παραγώγους,    να    προσαρμόσουν    μαθηματικές    συναρτήσεις    σε αριθμητικά   δεδομένα   (fitting)   και   γενικά   να   χειριστούν   γραφικές   παραστάσεις   και   δεδομένα   με   τη   βοήθεια   μαθηματικών   συναρτήσεων που   περιλαμβάνει   το   Origin.   Η   άσκηση   αυτή   στοχεύει   να   διευκολύνει   τους   φοιτητές   στην   επεξεργασία   πειραματικών   αποτελεσμάτων από   τα   εργαστήρια   που   θα   τους   απασχολήσουν   στα   επόμενα   εξάμηνα.   Για   την   άσκηση   αυτή   θα   χρειαστεί   να   αποθηκεύσετε   στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 06a-exercise.pdf Δεδομένα: 06-data.zip Διαφάνειες: 06-show.pdf Σημειώσεις: 06-notes.pdf     ΟΜΑΔΑ Γ. Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο Για τους μαθηματικούς υπολογισμούς προτείνεται η χρήση της Mathematica. 7.   Απλοί   υπολογισμοί   με   Mathematica:    Με   την   εργασία   αυτή   οι   φοιτητές   καλούνται   να   υπολογίσουν   απλές   και   σύνθετες μαθηματικές   εκφράσεις,   όρια   συναρτήσεων,   αναπτύγματα   σειρών   με   το   πρόγραμμα   Mathematica.   Για   την   άσκηση   αυτή   θα   χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 07-exercise.pdf Διαφάνειες: 07-show.pdf   Σημειώσεις: 07-notes.pdf   8.   Δημιουργία   γραφικών   παραστάσεων   με   Mathematica:    Με    την    εργασία    αυτή    οι    φοιτητές    καλούνται    να δημιουργήσουν   ομάδες   γραφικών   παραστάσεων   στη   Mathematica      και   να   ενσωματώνουν   τα   αποτελέσματα   τους   σε   πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 08-exercise.pdf   Διαφάνειες: 08-show.pdf   Σημειώσεις: 08-notes.pdf Παραδείγματα: 08-show.nb   9.     Παραγωγίζοντας   και   Ολοκληρώνοντας:   Με    την    εργασία    αυτή    οι    φοιτητές    καλούνται    να    χρησιμοποιήσουν    τη Mathematica   ως   υπολογιστικό   εργαλείο   σε   προβλήματα   διαφορικού   και   ολοκληρωτικού   λογισμού.   Για   την   άσκηση   αυτή   θα   χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 09-exercise.pdf   Διαφάνειες: 09-show.pdf 10.   Η   Mathematica   στην   υπηρεσία   της   Φυσικής:    Με    την    εργασία    αυτή    οι    φοιτητές    καλούνται    να    επιλύσουν εφαρμοσμένα   προβλήματα   χρησιμοποιώντας   τις   γνώσεις   που   απέκτησαν   στη   Mathematica   και   να   παρουσιάσουν   τα   αποτελέσματά τους   σε   πρόγραμμα   επεξεργασίας   κειμένου.   H   άσκηση   αποτελείται   από   μια   σειρά   από   αυτόνομα   προβλήματα   που   στο   καθένα περιγράφεται   το   αντίστοιχο   πρόβλημα,   δίνονται   λυμένα   παραδείγματα   και      το   τμήμα   που   οι   φοιτητές   καλούνται   να   επιλύσουν   (a.   Κλίση καμπύλης, b. Εμβαδόν Καμπύλης, c. Βολές, d. Κινήσεις πλανητών  e. Απλό Μαθηματικό Εκκρεμές, f. Ελαστικές Κρούσεις). Για       την άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο (Ζ:) τα παρακάτω αρχεία Εκφώνηση: 10-exercise.pdf Διαφάνειες: 10-show.pdf      
Τμήμα Φυσικής-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ - elearning